Tuotteen hiilijalanjäljen esitutkimus

Lumene esittelee tulokset tuotteen PCF (product carbon footprint) hiilijalanjälkitutkimuksesta, jota käytettiin yhden LUMENEn eniten myydyn tuotteen, 50 ml kosteusvoidepurkin, ympäristöpaineiden tunnistamiseen. PCF tutkimuksessa tavoitteena oli laskea tuotteen hiilijalanjälki sekä tunnistaa niiden kriittisimmät ympäristöpaineiden kohdat arvoketjussa kehdosta hautaan (Cradle-to-Grace) -menetelmällä. Näitä paineanalyysin tuloksia käytettiin pohjana LUMENEn tuotteiden hiilijalanjäljen parantamisessa. Tutkimuksessa käsiteltiin kosmetiikassa käytettyjä raaka-aineita sekä pakkausmateriaaleja, tuotantoprosessien resurssinkäyttöä sekä jätemääriä, tuotteiden jakelua, ja lopulta hävitystä. Kolmannen osapuolen toteuttama tutkimus noudatti kansainvälistä kasvihuonekaasupäästöjen GHG protokollaa.

PCF tutkimuksen perusteella suurimmiksi ympäristöpaineiden aiheuttajiksi luokiteltiin kuljetustoiminnot sekä tuotteiden pakkaukset, joilla oli merkittävin vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen. Pakkausmateriaalit tuottavat 35% tuotteen kokonaisvaikutuksesta kosmetiikan raaka-aineiden ollessa vain 12 %. Nämä tulokset vahvistivat tuotteiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutusten vähentämisen tärkeyden kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Jo ennen tutkimuksen tekoa, pakkausmateriaaleille oli yritystasolla asetettu vastuullisuustavoitteet vuonna 2018. Näiden tavoitteiden mukaan LUMENE pyrkii vähentämään muovipakkausten käyttöä vuoden 2018 tasosta 20% vuoteen 2025 mennessä ympäristövaikutusten pienentämiseen. Pakkausten painon pienentäminen sekä materiaalimäärien vähentäminen on tehokkain tapa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lumene FI

Kuva: PCF tutkimuksen mukaiset elinkaarivaiheiden osuudet päästöistä 50ml kosteusvoidepurkilla.

Elinkaaritutkimus – eri pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset

Elinkaaritutkimuksessa (LCA) tutkimme eri versioita muovisista LUMENE 50ml kosteusvoidepurkeista. Tämän kattavan tutkimuksen tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen käsitys eri pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksista läpi kosteusvoidepurkin elinkaaren aina tuotannosta hävitykseen tai kierrätykseen, noudattaen kehdosta hautaan (Cradle-to-Grave) -lähestymistapaa. Kokonaisvaltaisen tuloksen varmistamiseksi, tutkimuksessa käsiteltiin kuuttatoista oleellisinta ympäristövaikutusten luokkaa. Tutkimus toteutettiin kolmannen osapuolen verifioimana ja ISO 14040:2006 ja 14044:2006 standardien mukaisesti.

Elinkaaritutkimuksen tärkeimmät havainnot painottavat pakkausten painon pienentämistä. Pakkausten keventäminen nousi tutkimuksessa selvästi merkittävimmäksi toimeksi luontojalanjäljen pienentämisessä. Lisäksi materiaalin vaihtaminen neitseellisestä fossiiliperäisestä muovista biopohjaisiin materiaaleihin tuotti positiivisia tuloksia, vaikka näissä materiaaleissa onkin huomioitava biopohjaisten muovien valmistukseen liittyvä korkeampi maaperän kuormitus ja vedenkäyttö. Tutkimus tarjosi arvokasta tietoa
pakkausmateriaalien, suunnitteluvalintojen, sekä ympäristöllisen vastuullisuuden välisestä keskinäisestä vuorovaikutuksesta huomioiden mm. biogeenisen hiilidioksidin sekä kierrätysmahdollisuudet eri materiaaleissa.

Yksi tärkeimmistä uuden kevyen purkkimme ominaisuuksista onkin sen huomattava painon vähennys – uusi purkki on 44 % kevyempi kuin edeltäjänsä. Tämä vähennys ei ainoastaan minimoi purkin valmistuksessa käytettävää muovin määrää vaan johtaa myös suoraan konkreettisiin ympäristöhyötyihin. Elinkaaritutkimus vahvisti tällä kevyellä purkillamme olevan jopa 38 % edeltäjäänsä pienempi hiilijalanjälki. Nämä tulokset korostavat vastuullisen ekosuunnittelun tärkeyttä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tutkimuksen normalisoidut arvot osoittavat kevyempien pakkausten yhdenmukaisesti tuottavan pienempiä ympäristövaikutuksia läpi tutkittujen kategorioiden.  Lisäksi valitun raaka-aineen alkuperä vaikutti merkittävästi ympäristöllisiin tekijöihin, kuten ilmastonmuutokseen, ekotoksisuuteen, ja otsonikatoon. Fossiilisista materiaaleista biopohjaisiin vaihtoehtoihin siirtyminen on kriittistä näiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Lumene FI

Kuva: Normalisoidut arvot ympäristövaikutusluokissa eri pakkausrakenteilla Lumene 50ml purkille.

Yksi tutkimuksen painopisteistä käsitteli biogeenistä hiilidioksidia, jolla on merkittävä rooli biopohjaisten sekä fossiilisten materiaalien hiilijalanjäljessä. Vertailtaessa biogeenisiä hiilidioksidipäästöjä palamisen tai orgaanisen materiaalin maatumisen yhteydessä, tutkimuksessa saatiin arvokasta tietoa pakkausmateriaalien yleisistä ympäristövaikutuksista. Biogeeniset päästöt ja kierrätysmahdollisuudet huomioiden biopohjaisesta materiaalista valmistetut kevyemmät pakkaukset tuottivat pienimmän ilmastovaikutuksen.

Yleisesti tutkimustulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa bio- ja fossiilipohjaisten materiaalien eroista, erityisesti maaperän kuormituksen sekä vedenkäytön osalta. Tutkimus kuitenkin korostaa paikkatason kontekstin huomiointia ympäristövaikutusten arvioinnissa erityisesti biomassan hankinnan vastuullisissa käytännöissä. Yhteenvetona voidaan todeta elinkaaritutkimuksen toimivan tärkeänä työkaluna pakkaussuunnittelun vastuullisuuden kehittämisessä. Tarjotessaan tietoa pakkausmateriaalivalintojen ja niiden ympäristövaikutusten välisestä suhteesta, tutkimus korostaa ekosuunnittelun tärkeyttä vastuullisemman tulevaisuuden luomisessa.